Medicinal use for Apple Juice? (Pedcast)

Sharing is caring!

ការរមលេក

ធ្វកធូ 2

ការរមលេក

“apple-juice-1”

Audio Player

00:00
00:00
00:00

apple-juice-1

1.

“apple-juice-1”

8:51

Introduction

Wow, what a difference a few years can make.  You may be aware that nutritionists, diabetologists, endocrinologists, toxicologists and every type of ologist you can think of have been waging war on apple juice, for decades. Back in the 80’s there was worry from the ologists that apple juice caused malnutrition in toddlers, in the 90’s it was worry about the chemical Alar that was used to enhance the growth of apples, and today, according to some, apple juice and other sweetened beverages are at the heart of the obesity epidemic. All this attention and bad news about apple juice! understanding all this background, it was with great interest that I read a recent post in a well respected pediatric journal touting how apple juice, diluted with water, can be a great mixture to orally rehydrate a dehydrated children who is having vomiting and diarrhea. So today, I thought I would tell you about this new research and talk a bit about dehydration in children.

Music Intro

I haven’t taken my listeners down science lane in a while so why don’t we take a few moments to talk about the science of water balance in a child. We are probably all aware that a child‘s body needs a balance of water in and water out to stay healthy, maintain their blood pressure, and rid their bodies of wastes. Water in, comes from food and drink while water out is the sum of water lost in urine and feces as well as what is called insensible water, that is, the water in our breath and that lost to evaporation from the child’s skin. As I said, water in and water out has to balance all the time but when a child is sick, their intake may go down drastically. They can only tolerate poor intake of water for a short span of time, about two days before their bodies start very severe dehydration. the most common condition where a child becomes dehydrated is during a vomiting and diarrhea illness. You can see that while this is going on, water in has stopped entirely during the vomiting phase and not only that, they are losing water very rapidly in the form of diarrhea, sweat, and through their breath. Fortunately, children normally have fantastic kidneys that, even during a water crisis like a febrile diarrheal illness, can keep a child close to water balance by significantly decreasing water lost in the form of urine. but water, sugar, and salt intake are vitally crucial to a child with diarrhea; maintaining intake of these substances is literally keeping the child alive until the health problem passes.

Related  weekend Reflection

Best Rehydration fluid?

So, what is the best rehydration fluid for a child you ask? Pediatric literature is replete with situations of children being given various drinks during a diarrheal health problem and developing various life endangering water and salt imbalances. Unless a child’s kidneys are given the ideal amount of water, sugar, and salt during rehydration, things can go very badly. A lot of effort has gone into figuring out what that exact right amount of water, sugar, and salt are. That’s where Pedialyte and other electrolyte drinks came from. They are the gold standard for rehydration… until now.  Remember that study I told you about, well, the authors of this study compared an oral electrolyte option like pedialyte to diluted apple juice as a rehydration fluid. The two study groups were compared to see if one had a greater failure rate for oral rehydration. AND… it turns out that the diluted apple juice group had fewer children progressing to a lot more severe dehydration. (apple juice group 17% versus 25% electrolyte group) Presumably, the youngsters drank a lot more of the diluted apple juice considering that it tasted better than the electrolyte solution.  To me, Pedialyte tastes a lot like sweat so I think the youngsters just were a lot more ready to drink the apple juice.  I don’t think hospitals have changed to diluted apple juice for oral rehydration yet, but expect that they may.  Certainly, I think if a parent wished to try diluting pasteurized apple juice 1:1 with water and using this as a rehydration fluid for a child  6 months or older with gastroenteritis, I think this reason។ ប៉ុន្តែកុំភ្លេចទឹកផ្លែប៉ោមឬទឹកផ្លែប៉ោមណាមួយប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកទៅ 8 ម៉ោងដោយគ្មានទឹកនោមមើលទៅខ្សោយមិនធ្វើឱ្យទឹកភ្នែកមានដៃត្រជាក់ឬគ្រាន់តែមើលទៅឈឺទេឬគ្រាន់តែមើលទៅឈឺណាស់។ ទទួលបានជំនួយខ្លះឱ្យឆ្ងាយ។ កូនរបស់អ្នកអាចខ្វះជាតិទឹក!

ទាក់ទងទៅនឹងវិធី 6 យ៉ាងដែលទាក់ទងនឹងការដឹងគុណការផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់ម្ដាយ

មែនហើយសង្ឃឹមថាអ្នកដឹងច្រើនជាងនេះបន្តិចអំពីតុល្យភាពទឹកនិងការខះជាតិទឹកចំពោះកុមារបន្ទាប់ពីស្តាប់ការពិភាក្សានោះ។ ចំពោះការខះជាតិទឹកជាច្រើនទៀតកុំខកខានក្នុងប្រធានបទដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅលើប្រធានបទ ។ If you take pleasure in learning and thinking about child health problems with pedcasts, go ahead and sign up for my blog at www.docsmo/com or on iTunes. ហើយចាំថាអ្នកអាចចែករំលែកប្រកាសណាមួយនៅលើវែបសាយត៍របស់ខ្ញុំជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភក្តិដូចដែលអ្នកចង់បាន។ វាគួរឱ្យសរសើរនិងងាយស្រួល។ ទៅមុខហើយទទួលបានការអប់រំបែបកុមារដែលពេញចិត្តរបស់អ្នក។ នេះគឺជា DOC SMO, ការចាក់ផ្សាយពីស្ទូឌីយោដែលមានប្រជាប្រិយ 1e បានរំ you កអ្នកឱ្យប្រុងប្រយ័ត្នប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកវិភាគ។ រហូតដល់​ពេលក្រោយ។

កំណត់ចំណាំ SMO:

ទឹកផ្លែឈើល្អបំផុតសម្រាប់ការធ្វើឱ្យជំងឺរាគរូមិចនៃជំងឺរាគរូស។

ភ្ជាប់ទៅប្រកាសនេះ: ការប្រើប្រាស់ឱសថសម្រាប់ទឹកផ្លែប៉ោម? (PADCAT)

0/5

(0 ការពិនិត្យឡើងវិញ)

ការចែករំលែកកំពុងថែទាំ!

ការរមលេក

ធ្វកធូ 2

ការរមលេក