អ្នកយល់ពីតម្រូវការរបស់អ្នកដែលមានកាលបរិច្ឆេទជាមួយ Hubby របស់អ្នកនៅពេលដែល

បន្ទាប់ពីចំណាយអស់ពីពេលវេលាជាមួយកូន ៗ របស់អ្នកអ្នកមើលគាត់ក៏ដូចជាក្បាលរបស់គាត់មើលទៅធំធេងណាស់។

ខ្ញុំមិនចំណាយពេលវេលាស្ទើរតែគ្រប់គ្រាន់ជាមួយអាឡិកប៉ុន្មានថ្ងៃនេះទេ។ ពិតជាមិននៅម្នាក់ឯងទេ។ ពិតជាមិនមានគុណភាពខ្ពស់តែម្នាក់ឯងទេ។ ខ្ញុំរីករាយក៏ដូចជារំភើបដែលយើងកំពុងធ្វើនៅយប់នេះ។ Cuz យើងតម្រូវឱ្យមានវាមិនល្អ។