ស្នាមញញឹម

ខ្ញុំបាន heard ហើយជឿទាំងស្រុងថាទារកផ្តល់ស្នាមញញឹមពិតប្រាកដរបស់ពួកគេនៅពេលដែលអ្នកមិនគិតថាអ្នកអាចទៅមួយថ្ងៃទៀតដោយគ្មានការលេងសើចអំពីរបៀបដែលអ្នកចង់ចាកចេញពីក្មេង ចេញដោយអ្នកចាក់សំរាមហបង្កា?) ។

នៅពេលដែលទារករបស់អ្នកញញឹមសរសើរគាត់ហើយញញឹមត្រឡប់មករក្សាស្នាមញញឹមទាំងនោះមកដល់។