ហៅយាយរបស់អ្នក

ហៅយាយរបស់អ្នក! រូបថត: Sebastien amel

ប្រសិនបើអ្នកមានរបស់ជីដូនដែលមានជីវិតសូមទូរស័ព្ទទៅម្នាក់ហើយសួរអំពីបទពិសោធន៍នៃការសម្រាលកូនរបស់នាង។ ផ្នែកខ្លះអាចស្តាប់ទៅគួរឱ្យរន្ធត់ណាស់ (គ្មានដៃគូនៅក្នុងបន្ទប់ប្រហែលជាមិនមានភាពធូរស្បើយទេឬអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀត) ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអាចស្តាប់ទៅគួរឱ្យទាក់ទាញ (មិនប្រាកដថាតើអ្នកដឹងទេប្រសិនបើអ្នក hear អ្វីដែលល្អ) ។

រឿងរ៉ាវរបស់នាងនឹងបង្ហាញច្រើនជាងអ្នកឥឡូវនេះជាងអ្វីដែលបានធ្វើពីមុនហើយនាងនឹងរំភើបណាស់ដែលបាន hear ពីអ្នក។