កំណត់ចំណាំចំពោះខ្លួនឯង: លើកក្រោយផ្តល់ឱ្យក្មេងមានអាងងូតទឹក

ខ្ញុំបានមកផ្ទះពីថ្ងៃកាលពីម្សិលមិញបានគ្របដណ្តប់ដោយស្បែកពណ៌ក្រហមដូចជាគាត់បានមើលទៅតាមផ្លូវដែលបានបាត់បង់ ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមិនបានងូតទឹកឱ្យគាត់រហូតដល់ព្រឹកនេះដោយគ្រវីក្បាលវា “ប្រហែលជាមានរយៈពេលវែងក៏ដូចជាមិនមានអ្វីដែលមិនមាន” ។

កូនទីបីក្រីក្រ។

PS វាបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង។