នៅលើអ្នក – វត្ថុជាបុគ្គលសម្រាប់កុមារ

ពីការថែទាំពេលថ្ងៃទៅមហាវិទ្យាល័យនិងដំណាក់កាលទាំងអស់នៅចន្លោះកុមារត្រូវការវត្ថុរបស់ពួកគេដែលមានស្លាក។ (នេះមិនមានបំណងធ្វើឱ្យខូចអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំអំពីគ្រឿងសង្ហារិមកុមារដែលមានលក្ខណៈជាបុគ្គលទេ។ ) នៅព្រឹកនេះខ្ញុំបានដាក់ស្លាកបុគ្គលជាមួយឈ្មោះពេញរបស់កូនប្រុសខ្ញុំនៅលើវានៅខាងក្រោយហ្គោហ្គោលហែលទឹករបស់គាត់!

នៅលើអ្នកធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលបានផ្តល់ឱ្យ, ពីសម្លៀកបំពាក់រហូតដល់កាបូបស្ពាយស្លាកនិងសម្ភារៈការិយាល័យ។

តើអ្នកនឹងបិទស្លាកអ្វី?