ប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងខ្ចាត់ខ្ចាយខ្ចាត់ខ្ចាយខ្ចាត់ខ្ចាយ

កន្លែងអង្គុយដំបូងត្រូវការអនុវត្តដោយមានតុល្យភាព។ សម្រាប់ Holden ខ្ញុំអង្គុយលើដី Dwarf Land (រូបភាព) និងខ្ចាត់ខ្ចាយកំណាត់ប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងនិងវត្ថុផ្សេងទៀតនៅក្នុងរង្វង់ជុំវិញគាត់ហើយមើលថាមានអ្វីកើតឡើង។

មើលឱ្យដិតដល់ដើម្បីបញ្ឈប់ស្នាមជាំមុខដ៏អាម៉ាស់ណាមួយ។ ខ្ញុំក៏បង្កើត “រង្វង់សុវត្ថិភាព” ដោយប្រើដៃឬបន្ទះរបស់ខ្ញុំនៅតំបន់ដែលមានខ្នើយដែលមានទំហំល្អ។