អ្នកអានបានធ្វើ: ធ្វើឱ្យមួកដែលទើបនឹងកើតចេញពីអាវយឺតមួយ

ជូលីដែលជាម្តាយរបស់លោក Brugeia មកពីទីក្រុងព្រុចស៊ែលបានផ្ញើរូបភាពរបស់នាងដែលទើបនឹងកើតរបស់នាងដែលទើបនឹងកើតនាងបានធ្វើការគោរពតាមលំនាំមួកដែលទើបនឹងកើតធម្មតារបស់យើង ។

តើនោះគួរឱ្យស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណា?!