សូមអភ័យទោសតើអ្នកកំពុងលាក់ខ្លួនទេ?

ហ៊ីយ៉ា! នៅទិវាដ៏កិត្តិយសនៃថ្ងៃដែលនៅលើពិភពលោកដែលយើងសូមអញ្ជើញអ្នកឱ្យចាកចេញពីមតិយោបល់។ និយាយ​ថា​សួស្ដី។ ប្រាប់យើងថាអ្នកជានរណាតើអ្នកចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្អប់ (ដរាបណាអ្នកមានសុជីវធម៌យើងអាចយកវាបាន) ។ ក្នុងពេលនេះយើងនឹងនៅទីនោះដែលបានទៅកន្លែងផ្សេងទៀតទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀតហើយផ្តល់យោបល់ដល់ម្រាមដៃរបស់យើងចេញ។